Dla obcokrajowców

Dla obcokrajowców

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie dla obcokrajowców przeznaczone jest dla cudzoziemców przebywających w Polsce oraz dla Polaków zamieszkałych na stałe poza granicami RP.

Ochrona ubezpieczeniowa gwarantuje: pokrycie kosztów leczenia, jakiemu poddał się cudzoziemiec podczas pobytu na terytorium RP, gdy nagle zachoruje lub ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi. Produkt zapewnia całodobową ochronę w nieprzewidzianych sytuacjach.

W ramach ubezpieczenia otrzymamy 3 różne polisy:

Ubezpieczenie kosztów leczenia związanych z:

  • Pobytem w szpitalu
  • Badaniami, leczeniem, zabiegami czy operacją w szpitalu lub ambulatorium
  • Zakupem niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych, które przepisał mu lekarz
  • Koszty transportu chorego z miejsca wypadku czy z miejsca, gdzie nagle zachorował do szpitala lub ambulatorium
  • Dodatkowe koszty powrotu do kraju macierzystego
  • Koszty utrzymania i noclegów osoby towarzyszącej, a jednocześnie niezbędnej w czasie powrotu do ojczyzny.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków:

  • Trwałe uszkodzenie ciała osoby ubezpieczonej
  • Rozstrój zdrowia
  • Śmierć.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym:

  • Obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego oraz osób, za które ponosi odpowiedzialność w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego. Ubezpieczenie chroni cudzoziemca w takim zakresie, w jakim zobowiązany jest on – zgodnie z polskim prawem – do wynagrodzenia szkód, jakie wyrządził komuś (osobie trzeciej), przyczyniając się tym samym do jej śmierci, choroby, czy urazu ciała lub narażając ją na straty materialne.