Firma

Firma

Ubezpieczenia

Ochrona mienia

Ubezpieczenie małych i średnich przedsiębiorstw dotyczy majątku, jaki posiada dana firma od zdarzeń takich jak: ogień i inne zdarzenia losowe, kradzież, wandalizm czy stłuczenia szyb. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być zarówno środki trwałe (budynki, budowle, lokale, maszyny i urządzenia) jak i środki obrotowe, wartości pieniężne, gotówka, mienie pracownicze, nakłady inwestycyjne i inne.

 • Zakres ochrony ubezpieczeniowej:
 • Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • All risk (od wszystkich ryzyk)
 • OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • Ubezpieczenie assistance

OC ubezpieczenie pracodawcy, OC deliktowe i OC kontraktowe

Ubezpieczenie pracodawcy – zabezpieczenie pracodawcy przed roszczeniami ze strony pracowników (np. wypadek pracownika na budowie wskutek upadku z wysokości ze względu na brak stosownych zabezpieczeń)

OC deliktowe – odpowiedzialność cywilna, za czyn niedozwolony tj. gdy jesteśmy niewinni, ale odpowiedzialni, np. klient poślizgnął się na mokrej podłodze i złamał nogę w naszej firmie/sklepie, podczas montażu okien w budynku z rusztowania spada dopiero co wymontowane stare okno prosto na zaparkowany w pobliżu samochód. W takiej sytuacji nasza firma remontowo-budowlana jako wykonawca robót, jest zobowiązana do naprawienia szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej deliktowej.

OC kontraktowe – odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. We wspomnianym wyżej przykładzie wszelkie naprawy związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem zamontowanych okien będą wynikały z odpowiedzialności cywilnej kontraktowej.

OC zawodu, obowiązkowe, dobrowolne

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody związane z wykonywaniem czynności zawodowych. Dotyczy szkód rzeczowych wyrządzonych na mieniu osób trzecich oraz strat finansowych osób trzecich, np. poniesienie wydatków czy  utracenie przychodu.

Ubezpieczenie obowiązkowe dla wybranych grup zawodowych, m.in. adwokatów, radców prawnych, agentów i brokerów ubezpieczeniowych czy zarządców nieruchomości. Regulują to rozporządzenia Ministra Finansów. Obowiązek posiadania polisy OC dotyczy takich grup zawodowych, które wymagają dużej specjalizacji, zaś złe ich wykonywanie może narazić klientów na dotkliwą szkodę.

Ubezpieczenie dobrowolne, dla osób wykonujących inne zawody, nieobjęte obowiązkiem posiadania OC. Jest to szczególnie istotne, gdy zależy nam na ochronie wykraczającej poza sumę gwarancyjną, określoną w przepisach.

OC przewoźnika drogowego

Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego przeznaczone jest dla przedsiębiorców, którzy zawodowo prowadzą zarobkowy transport na terenie kraju (OCPD w ruchu krajowym) lub/i w ruchu międzynarodowym (OCPD w ruchu międzynarodowym).

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe od momentu przyjęcia przesyłki towarowej do przewozu, aż do momentu wydania jej odbiorcy:

 • Szkody rzeczowe polegające na utracie, ubytku, uszkodzeniu przesyłki towarowej, zgodnie z art. 80 – 82 Ustawy Prawo Przewozowe;
 • Szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie, zgodnie z art. 83 ust. 1 Ustawy Prawo Przewozowe.

Zakres ochrony OC w opcjach dodatkowych:

 • Szkody powstałe wskutek rabunku (rozboju)
 • Szkody powstałe podczas przewozu żywych zwierząt
 • Utrata lub uszkodzenie kontenera
 • Z tytułu przewozu materiałów niebezpiecznych (m.in. materiały wybuchowe, gazy, substancje toksyczne, materiały promieniotwórcze i żrące)
 • Szkody powstałe podczas przewozu towarów łatwo psujących się
 • Przewóz leków, AGD, części samochodowych itd.

CARGO

Ubezpieczenie Cargo jest ubezpieczeniem mienia w transporcie. Gwarantuje, że towar będzie chroniony do pełnej wartości sumy ubezpieczenia czego nie obejmuje OC przewoźnika. Ubezpieczeniem można objąć towar przewożony zarówno drogą lądową, kolejową, jak i śródlądową. Polisa chroni towar od utraty, ubytku czy zniszczenia, niezależnie od tego czy przewozimy go samodzielnie, czy korzystamy z zawodowego przewoźnika w transporcie krajowym lub międzynarodowym.

Zakres ubezpieczenia Cargo:

 • Zdarzenia losowe (np. klęski żywiołowe)
 • Wypadek środka transportu
 • Rozbój
 • Kradzież z włamaniem oraz kradzież z włamaniem i zaborem mienia
 • Uszkodzenia podczas ładunku i załadunku powstałe wskutek jednego lub wielu nagłych, w zależności niespodziewanych i niezależnych od woli ubezpieczającego zdarzeń (z zastrzeżeniem włączeń zawartych w OWU).

Zakres ubezpieczenia jest różny, zależny od tego czy jest to transport krajowy czy międzynarodowy.

Ubezpieczenia grupowe dla pracowników

Ochrona ubezpieczeniowa dla pracownikóww ramach polis grupowych. Ubezpieczenie grupowe oferuje szeroki zakres ochrony zdrowia i życia. Obejmuje pracowników oraz właścicieli firm i ich małżonków. Dopasowane jest do indywidualnych potrzeb klienta.