Informacje o sprzedaży

Sprzedaż pojazdu należy zgłosić w ciągu 14 dni

Zbywca pojazdu jest zobowiązany do poinformowania Ubezpieczyciela o sprzedaży pojazdu w ciągu 14 dni.
Wystarczy przekazać Ubezpieczycielowi skan umowy / faktury kupna-sprzedaży lub oświadczenie o sprzedaży zawierające informacje:

  • przedmiot sprzedaży tj. dane pojazdu,
  • datę transakcji,
  • dane nabywcy: imię i nazwisko, adres i PESEL bądź w przypadku firmy nazwę, siedzibę i REGON

Nabywca przejmuje prawa i obowiązki z polisy OC zbywcy

Z dniem nabycia pojazdu na nabywcę przechodzą prawa i obowiązki wynikające z zawartej przez zbywcę polisy ubezpieczeniowej, w tym min. obowiązek opłacenia należnych składek. Nabywca może korzystać z polisy do końca jej trwania lub zrezygnować z niej w każdym czasie składając wypowiedzenie nabywcy (zgodnie z art. 31 ust.1 ustawy).
Umowy ubezpieczenia przejęte od zbywcy nie podlegają automatycznemu wznowieniu, więc nie trzeba ich wypowiadać na koniec okresu ubepieczenia. Należy jednak pamiętać, aby najpóźniej ostatniego dnia zakończenia polisy zbywcy zawrzeć nową polis

Umowa AC rozwiązuje się z dniem sprzedaży

Umowy dobrowolne, w tym autocasco, nnw kierowcy, assistance, rozwiązują się z dniem sprzedaży. Nie przechodzą na nabywcę, chyba, że za specjalną zgodą Ubezpieczyciela. Za niewykorzystany okres ubezpieczenia przysługuje zbywcy zwrot składki.

Zwrot składki

Zbywcy (czyli płatnikowi składki) przysługuje zwrot niewykorzystanej części składki:

  • z ubezpieczenia OC jeśli zbywca złoży wypowiedzenie – od dnia wypowiedzenia
  • z ubezpieczenia AC od dnia sprzedaży
  • z ubezpieczenia gospodarstwa rolnego jeśli zbywca złoży wypowiedzenie od dnia wypowiedzenia

Nie wszyscy Ubezpieczyciele dokonują zwrotu składki jedynie na podstawie przesłanej umowy sprzedaży. Większość Ubezpieczycieli dokonuje zwrotu dopiero na podstawie wysłanego podpisanego przez Ubezpieczającego wniosku o zwrot.