Informacje o wypowiedzeniach

Jakie umowy wypowiadamy?

Wypowiadamy ubezpieczenia obowiązkowe:

  • OC komunikacyjne
  • OC rolne: OC rolnika i ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

w następujących przypadkach:

  • Zmiana Ubezpieczyciela na kolejny rok
  • przegapienia terminu i automatycznego wznowienia dotychczasowej umowy
  • rezygnacja z polisy zbywcy

Wypowiadamy umowy zawarte na okres pełnych 12 miesięcy. Ubezpieczeń krótkoterminowych nie musimy wypowiadać, ponieważ nie przedłużają się automatycznie na kolejne okresy.

Wypowiedzenie przed końcem umowy

Jeżeli chcemy zmienić Ubezpieczyciela na kolejny rok, musimy wypowiedzieć dotychczasową umową najpóźniej na 1 dzień przed upływem okresu ubezpieczenia, w przeciwnym razie umowa zostanie wznowiona automatycznie na kolejny rok
Za datę złożenia wypowiedzenia uznaje się datę przyjęcia wypowiedzenia przez agenta, który współpracuje z danym Ubezpieczycielem, datę wysłania wypowiedzenia pocztą elektroniczną lub datę nadania listu Pocztą Polską.
Umowa nie wznowi się automatycznie (mimo braku wypowiedzenia), jeśli:

  • nie została opłacona w całości składka za dotychczasowy okres ubezpieczenia
  • Zakład Ubezpieczeń ogłosi upadłość

Wypowiedzenie umowy OC wznowionej automatycznie

Nie złożone w czasie wypowiedzenie umowy OC nie oznacza konieczności kontynuowania polisy w dotychczasowej firmie. Umowę wznowioną automatycznie można wypowiedzieć w dowolnym czasie, warunkiem jest zawarcie umowy u innego Ubezpieczyciela, aby nie pozostać bez dnia ochrony.
Istotne jest by składając wypowiedzenie umowy wznowionej automatycznie powołać się na odpowiedni artykuł ustawy (art. 28a ust. 1)
Za czas wznowionego ubezpieczenia do dnia złożenia wypowiedzenia Ubezpieczyciel będzie żądać zapłaty składki.