Pozostałe

Pozostałe

Ubezpieczenia

OC rolnika

Ubezpieczenia OC Rolnika jest obowiązkowe dla osób zajmujących się działalnością rolniczą, posiadającą użytki rolne przekraczające 1 ha oraz opłacające przynajmniej w części podatek rolny. Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Polisa OC chroni rolnika przed finansowymi konsekwencjami spowodowanymi z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego lub prowadzenia działalności rolniczej. Ubezpieczeniem objęci są zarówno rolnicy, jak i wszystkie osoby pracujące w gospodarstwie. OC rolnika obejmuje ochroną także wszystkie pojazdy wolnobieżne. Rolnik nie musi wykupywać dodatkowego ubezpieczenia komunikacyjnego.

Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w sytuacji gdy rolnik wyrządzi szkodę, której następstwem będzie:

 • Śmierć
 • Utrata bądź rozstrój zdrowia
 • Zniszczenie lub uszkodzenie mienia osoby trzeciej.

Budynki rolne

Prócz OC rolnika posiadacz gospodarstwa rolnego w myśl ustawy musi zawrzeć również umowę obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Budynkiem jest w tym przypadku obiekt budowlany o powierzchni powyżej 20m2, określony zgodnie z prawem budowlanym (Art. 3, pkt. 2 ustawy z 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane, Dz. U z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.), będącym w posiadaniu rolnika. Budynek taki można nazwać budynkiem, kiedy ma fundamenty i jest pokryty dachem nie musi mieć jeszcze okien i drzwi (nie dotyczy budynków przeznaczonych do rozbiórki).

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków dotyczy tylko murów i instalacji związanych z budynkiem, powłok malarskich oraz tynków, ale nie dotyczy stałych elementów wyposażenia takich jak: armatura sanitarna, wbudowane szafy wnękowe, baterie słoneczne. Takie stałe elementy należy ubezpieczyć osobno w ramach ubezpieczenia dobrowolnego. Warto również pomyśleć o mieniu ruchomym znajdującym się we wnętrzu budynków tj. na przykład sprzęcie AGD, RTV, czy meblach, ponieważ za utratę lub zniszczenie tych przedmiotów nie dostaniemy odszkodowania z polisy obowiązkowej. Można je ubezpieczyć od zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem i rabunku na warunkach dobrowolnych.

Polisa obowiązkowa nie zapewni ochrony przed ryzykami takimi jak: przepięcia, szkody wodociągowe, dym i sadza, upadek masztu, anteny, czy drzewa. Klient może się ubezpieczyć od tych zdarzeń wykupując polisę dobrowolną za dodatkową składką.

Ochrona prawna

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej chroni nas przed sporami prawnymi i kosztami (adwokata, radcy prawnego), jakie możemy w związku z nimi ponieść (refundację kosztów związanych z postępowaniem sądowym i egzekucyjnym, pracą biegłych a także tłumaczy).

Podobnie jak w ubezpieczeniu OC przedmiot ubezpieczenia dotyczy naszego majątku. Wybierając Ochronę Prawną możemy ubezpieczyć się w wybranych dziedzinach:

 • Komunikacja,
 • Życie prywatne
 • Życie zawodowe
 • Prowadzona działalność gospodarcza.

Ubezpieczenie drona

Użytkownikiem drona może być każdy (dziennikarz, fotograf, geodeta, dostawca, zoolog lub po prostu pasjonat modelarstwa). Ważne jest, aby przed skorzystaniem z niego, upewnić się czy dopełniliśmy wszystkich formalności, jakie zostały narzucone przez polskie prawo lotnicze. Zgodnie z ustawą właściciel pilotujący drona o masie startowej nie większej niż 20 kg na terenie Polski zobowiązany jest do wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na minimalną kwotę gwarantowaną, określoną przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Według rozporządzenia z 26 marca 2013 roku minimalna suma ubezpieczenia dla obiektu o masie od 5 do 20 kg wynosi 3 000 SDR (około 16 000 zł). OC przypisane jest do właściciela bezzałogowego statku, nie do konkretnego modelu.

OC i Aerocasco – zakres ubezpieczenia drona:

Do właścicieli dronów skierowane jest obowiązkowe OC drona na minimalną kwotę gwarantowaną lub na sumę większą niż ta narzucona przez polskie prawo. OC chroni operatora bezzałogowego statku na wypadek szkód wyrządzonych na mieniu lub osobie w związku z użytkowaniem modelu latającego. Ochroną objęci są piloci kierujący lotami VLOS, ale można ja również rozszerzyć do tradycyjnych lotów BVLOS.

Pakiet ubezpieczenia OC może zostać rozszerzony o dobrowolne ubezpieczenie Aerocasco, które obejmie m.in. uszkodzenia drona powstałe podczas lotu VLOS, BVLOS, postoju, naprawy, transportu, wypadku komunikacyjnego lub lotu w nocy. Do czynników, które wpłyną na wysokość składki, należą m.in.: okres ubezpieczenia, parametry techniczne drona (model, rok produkcji, masa startowa, wyposażenie dodatkowe), wartość sprzętu, przeznaczenie i suma ubezpieczenia.

Ubezpieczenie roweru

Ubezpieczenie „Bezpieczny rowerzysta” jest dostępne w wariancie rocznym oraz krótkoterminowym (min. 3 miesiące). Obejmuje zarówno rowerzystę, jak i sam rower. W pakiecie są dostępne OC, NNW dla rowerzysty oraz Casco na rower. Do dyspozycji są trzy warianty ubezpieczenia roweru i rowerzysty:

 • OC (z sumą ubezpieczenia od 20 000 zł do 100 000 zł)
 • OC + NNW (z sumą ubezpieczenia od 20 000 zł do 50 000 zł) – lub samo NNW
 • OC + NNW + Casco (z sumą ubezpieczenia do 15 000 zł)

Zakres ubezpieczenia „Bezpieczny Rowerzysta”:

 • Zapewnienie ochrony od nieszczęśliwych wypadków dla rowerzysty i jego dzieci w wieku poniżej 10 lat podczas użytkowania roweru (NNW)
 • Naprawienie szkód dokonanych przez rowerzystę (OC) – również tych powstałych w wyniku czynu zabronionego i rażącego zaniedbania
 • Uszkodzenie, zniszczenie i utrata roweru (Casco):
 • – Casco wariant podstawowy – obejmuje uszkodzenie i zniszczenie jednośladu w skutek wypadku oraz rabunek roweru
 • – Casco wariant rozszerzony – obejmuje wszystkie założenia wariantu podstawowego, a dodatkowo uwzględnia kradzież roweru z miejsca pozostawienia (np. przy sklepie, szkole etc.) w godzinach od 6.00 do 22.00 oraz z miejsca przechowywania od  22.00 do 6.00 (np. piwnica, schowek zabezpieczony kłódką).

Ubezpieczenie nagrobka

Ubezpieczenie nagrobka można wykupić razem z ubezpieczeniem domu albo osobno.

Polisa obejmuje grobowiec lub tradycyjny nagrobek składający się z płyty umieszczonej na cokole oraz tablicę z napisami, a także rzeźby i inne elementy ozdobne. Można też objąć ochroną ławeczkę przy nagrobku lub nawierzchnię dookoła niego. Ubezpieczenie chroni przed szkodami powstałymi w wyniku m.in. powodzi, opadów deszczu, ciężaru śniegu, huraganu, upadku drzew, trzęsienia ziemi lub uderzenia pojazdem. Odszkodowanie należy się również w razie dewastacji nagrobka lub kradzieży elementów przymocowanych do niego.

Można również ubezpieczyć nagrobek w formule all risk. To nowość, która pozwala objąć nagrobek ochroną ubezpieczeniową od wszystkich możliwych zdarzeń np. pieniądze będą się należały za szkodę, która powstanie wskutek przewrócenia się ogrodzenia lub sąsiedniego nagrobka, gdy pęknie wazon w podczas mrozu lub gdy szkodę spowoduje zwierzę leśne. Ubezpieczenie nie obejmuje przypadków wskazanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia np. szkód w następstwie zapadania się ziemi związanej z prowadzanymi robotami ziemnymi.